top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. De Stuc Buren :de gebruiker van deze algemene voorwaarden,gevestigd aan Pr Willem-Alexandersingel 60,1782GT te Den Helder, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 69499403.

 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie De Stuc Buren en/of Calis&Gauna een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

 3. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 4. Partijen: De Stuc Buren en de Wederpartij gezamenlijk.

 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan De Stuc Buren en/of Calis&Gauna zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot het verrichten van Werkzaamheden en/of de levering van Producten.

 6. Werkzaamheden: de in het kader van de Overeenkomst door of namens De Stuc Buren en/of Calis&Gauna te verrichten werkzaamheden, waaronder, niet-limitatief bedoeld en in de meest ruime zin des woords, begrepen kunnen zijn, renovatie-, stuk-, timmer-,tegel-, installatie- en montagewerk, meubelmakerij, alsook het leggen van vloeren.

 7. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door of namens De Stuc Buren en/of Calis&Gauna tel everen zaken, ongeacht of deze los worden verkocht dan wel in verband met de uitvoering van Werkzaamheden door of namens De Stuc Buren en/of Calis&Gauna worden gemonteerd, geïnstalleerd, gelegd of anderszins verwerkt.

 8. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De Stuc Buren en/of Calis&Gauna en iedere Overeenkomst.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn even eens van toepassing op Overeenkomsten  voor de uitvoering waarvan derden door De Stuc Buren en/of Calis&Gauna worden betrokken.

 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van De Stuc Buren en/of Calis&Gauna is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Een aanbod / offerte van De Stuc Buren kan na de aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog door De Stuc Buren worden herroepen. Bij het annuleren van een bevestigde offerte en/of ingeplande opdracht, brengen wij de opdrachtgever 10% van het offerte bedrag exclusief btw in rekening. 

 2. Aan een aanbod van De Stuc Buren en/of Calis&Gauna dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van De Stuc Buren en/of Calis&Gauna dat gebaseerd is op door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Wederpartij geen rechten ontlenen.

 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het aanbod van De Stuc Buren en/of Calis&Gauna, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Stuc Buren en/of Calis&Gauna anders aangeeft.

 4. Indien De Stuc Buren en/of Calis&Gauna de Wederpartij, naar aanleiding van een mondeling gesloten Overeenkomst, een Schriftelijke bevestiging verstrekt, wordt geacht dat deze bevestiging de Overeenkomst juist en volledig weergeeft, tenzij de Wederpartij ter zake binnen twee werkdagen na ontvangst van de bevestiging gemotiveerd en Schriftelijk heeft geklaagd.

 5. Indien de Wederpartij de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | PRIJSVORMING, PRIJSWIJZIGINGEN, WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

 1. Alle door De Stuc Buren en/of Calis&Gauna vermelde en door de Wederpartij verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is vermeld en met dien verstande dat een aanbod gericht aan Consumenten deze bedragen (mede) inclusief btw vermeldt.

 2. Indien en voor zover de prijs en/of eventuele bijkomende kosten op basis van nacalculatie zijn aangeboden, zoals in geval van een uurtarief, worden de daadwerkelijk door De Stuc Buren en/of Calis&Gauna gewerkte uren c.q. gemaakte kosten op basis van nacalculatie aan de Wederpartij doorberekend.

 3. In geval uitdrukkelijk een richtprijs is overeengekomen, mag deze richtprijs, onverminderd het bepaalde in lid4, met ten hoogste 10% worden overschreden.

 4. Het bepaalde in lid3 geldt niet ter zake een prijsverhoging ten gevolge van wijzigingen in de Overeenkomst als bedoeld in de volgende leden van dit artikel. De Overeenkomst omvat namelijk uitsluitend die prestaties die uitdrukkelijk en Schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

 5. Indien blijkt dat het voor een behoorlijke voortzetting en/of afronding daarvan noodzakelijk is om de Overeenkomst wat betreft aard en/of omvang te wijzigen (waaronder een aanvulling op de Overeenkomst mede wordt begrepen), dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan, hetgeen gevolgen kan hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de overeengekomen prijs tevens wijzigen. In geval van een wijziging van een vaste prijs of richtprijs, zal De Stuc Buren en/of Calis&Gauna daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.

 6. In geval van door de Wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor haar rekening. De Stuc Buren en/of Calis&Gauna zal de Wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de Wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

 7. Indien na het sluiten van de Overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door haar verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de Wederpartij, komen de extra kosten voor haar rekening, tenzij De Stuc Buren en/of Calis&Gauna de onjuistheid van de door de Wederpartij verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. De Stuc Buren en/of Calis&Gauna zal de Wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.

 8. Door een wijziging van de Overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoeringen (op)levering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering en/of (op)levering. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, dan is De Stuc Buren en/of Calis&Gauna gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de Wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop of tijdsbestek waarbinnen (verder) uitvoering aan de Overeenkomst zal worden gegeven.

 9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan De Stuc Buren en/of Calis&Gauna een verzoek van de Wederpartij tot wijziging van de Overeenkomst weigeren indien nakoming van de te wijzigen Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

ARTIKEL 5. | DERDEN

 1. De Stuc Buren en/of Calis&Gauna is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden en aldus derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken. De Stuc Buren en/of Calis&Gauna is, behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van eventueel door hem ingeschakelde derden.

 2. Onder geen beding aanvaardt De Stuc Buren en/of Calis&Gauna enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van fout en of tekortkomingen van derden met wie de Wederpartij zelf een overeenkomst heeft gesloten, ook in geval dit op voordracht of advies van De Stuc Buren en/of Calis&Gauna is gebeurd.

 3. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden die De Stuc Buren en/of Calis&Gauna bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan De Stuc Buren en/of Calis&Gauna, jegens de Wederpartij een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden, als ware zij in plaats van De Stuc Buren en/of Calis&Gauna, zelf partij bij de Overeenkomst.

 4. Het is mogelijk dat de derden die De Stuc Buren en/of Calis&Gauna bij de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. De Stuc Buren en/of Calis&Gauna gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met hem gesloten Overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Wederpartij te aanvaarden.

ARTIKEL 6. | TERMIJNEN

 1. De eventuele uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe De Stuc Buren en/of Calis&Gauna zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van De Stuc Buren en/of Calis&Gauna treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij De Stuc Buren en/of Calis&Gauna Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en De Stuc Buren en/of Calis&Gauna na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.

 2. Verzuim van De Stuc Buren en/of Calis&Gauna biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 7. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ & UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

 1. De Wederpartij dient alle informatie (waaronder eventuele documentatie mede begrepen) die voor de opzet en uitvoering van de Werkzaamheden redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door De Stuc Buren en/of Calis&Gauna aangewezen wijze, aan De Stuc Buren en/of Calis&Gauna te verstrekken. De Wederpartij staat in voor de juistheid van alle door haar aan De Stuc Buren en/of Calis&Gaunaw verstrekte informatie.

 2. Voorts dient de Wederpartij De Stuc Buren en/of Calis&Gauna steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren. De Wederpartij is bovendien gehouden De Stuc Buren en/of Calis&Gauna zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de Overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.

 3. De Wederpartij dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Werkzaamheden. Voorts dient de Wederpartij, voor zover gelet op de aard van de Werkzaamheden relevant, er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:

  • -  de ruimte waar de Werkzaamheden worden verricht vrij zijn van obstakels en aldaar geen werkzaamheden worden verricht door derden, anders dan met (kennelijke) instemming van De Stuc Buren en/of Calis&Gauna;

  • -  de Werkzaamheden onder normale, redelijkerwijs te verwachten omstandigheden kunnen worden uitgevoerd;

  • -  de door De Stuc Buren en/of Calis&Gauna tewerkgestelde personen binnen het daartoe overeengekomen tijdsbestek tot de plaats

   van uitvoering toegang verkrijgen teneinde de Werkzaamheden uit te voeren gedurende de normale werkuren;

  • -  voldoende gelegenheid is voor de aanvoer en/of opslag van zaken die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt c.q. verwerkt, waaronder mede begrepen apparaten, gereedschappen, andere hulpmiddelen en in verband

   met de uitvoering van de Overeenkomst te verwerken zaken;

  • -  de eventueel door de Wederpartij ter beschikking te stellen zaken tijdig ter beschikking staan van de door De Stuc Buren en/of Calis&Gauna tewerkgestelde personen;

  • -  de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het transport van alle voor de uitvoering van de

   Werkzaamheden benodigde zaken en voldoende parkeergelegenheid aanwezig is voor de door De Stuc Buren en/of Calis&Gauna

   tewerkgestelde personen;

  • -  de door De Stuc Buren en/of Calis&Gauna tewerkgestelde personen op de locatie van uitvoering van de Werkzaamheden de

   kosteloze beschikking hebben over elektriciteit, water, sanitaire voorzieningen en andere in redelijkheid benodigde

   faciliteiten;

  • -  alle in redelijkheid van de Wederpartij te verlangen veiligheids-en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn getroffen en worden

   gehandhaafd teneinde aan de toepasselijke wettelijke en andere overheidsvoorschriften te voldoen;

  • -de Wederpartij tijdig beschikt over de eventueel voor de Werkzaamheden benodigde vergunningen en goedkeuringen van derden, alsmede over de door de Wederpartij in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden te verschaffen overige gegevens.

 4. Indien de Wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel, is De Stuc Buren en/of Calis&Gauna, onverminderd het bepaalde in artikel 12, gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de eventuele daaruit voortvloeiende vertragingsschade en eventueel daardoor ontstane extra kosten door te berekenen aan de Wederpartij.

ARTIKEL 8. | LOSSE VERKOOP VAN PRODUCTEN

1a. Dit artikel vindt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, toepassing op de verkoop en levering van Producten, zonder dat deze in het kader van dezelfde Overeenkomst en in verband met de uitvoering van Werkzaamheden worden verwerkt.

 1. Levering van de Producten geschiedt op de overeengekomen plaats en wijze. In geval van bezorging, geschiedt levering op het door de Wederpartij opgegeven afleveradres. Indien geen afleveradres is vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.

 2. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Wederpartij op het moment dat de Producten door of namens de Wederpartij in ontvangst zijn genomen.

 3. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Wederpartij, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim van De Stuc Buren en/of Calis&Gauna in artikel 6.2, nimmer gerechtigd te weigeren de Producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs en eventuele bezorgkosten te voldoen.

 4. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Wederpartij is toe te rekenen, is De Stuc Buren en/of Calis&Gauna, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd om de Producten voor rekening van de Wederpartij op te slaan, onverminderd de verplichting van de Wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en bezorgkosten.

 5. Indien De Stuc Buren en/of Calis&Gauna bij toepassing van lid 5 redelijke kosten maakt, zoals opslagkosten en kosten in verband met meerdere afleverpogingen, welke niet zouden bestaan indien de Wederpartij haar afnameverplichting deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de Wederpartij. Opslagkosten kunnen ook worden doorberekend aan de Wederpartij indien opslag op locatie van De Stuc Buren en/of Calis&Gauna geschiedt. Alsdan worden de opslagkosten naar redelijkheid door De Stuc Buren en/of Calis&Gauna vastgesteld.

ARTIKEL 9. | OPLEVERING VAN WERKZAAMHEDEN EN TEKORTKOMINGEN

 1. Op het moment dat door of namens De Stuc Buren en/of Calis&Gauna aan de Wederpartij wordt meegedeeld dat de Werkzaamheden, of een gedeelte daarvan, zijn/is voltooid, dan wel redelijkerwijs kenbaar is dat de Werkzaamheden zijn voltooid, dient de Wederpartij direct te onderzoeken of het werk deugdelijk is uitgevoerd, althans of het werk vrij is van zichtbare of anderszins kenbare gebreken.

 2. Kleine gebreken die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld en die ingebruikname van het werk niet verhinderen, staan oplevering van het werk niet in de weg.

 3. Na oplevering van het werk is het werk voor risico van de Wederpartij.

 4. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering voor de Wederpartij redelijkerwijs zichtbare of anderszins kenbare gebreken, dienen terstond bij de oplevering te worden gemeld.

 5. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet zichtbare of anders zins niet kenbare gebreken, dienen binnen vijf dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van vijf dagen nadat de Wederpartij redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, mondeling en volgens per e-mail bevestigd, bij De Stuc Buren en/of Calis&Gauna te worden ingediend.

 6. Indien de Wederpartij niet tijdig of overeenkomstig de vorige leden klaagt, vloeit er voor De Stuc Buren en/of Calis&Gauna uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting of aansprakelijkheid voort.

 7. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft de verplichting van de Wederpartij tot tijdige betaling aan De Stuc Buren en/of Calis&Gauna bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingende in de weg staat.

ARTIKEL 10. | ONDERZOEK, KLACHTEN, GARANTIE EN CONFORMITEIT TEN AANZIEN VAN PRODUCTEN

 1. In geval de Overeenkomst slechts voorziet in losse verkoop van Producten, zoals bedoeld in artikel 8, dient de Wederpartij op het moment van leveren van de Producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar het oordeel van de Wederpartij niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient zij daarvan op het moment van leveren onverwijld mededeling te doen aan De Stuc Buren en/of Calis&Gauna en dient zij de in ontvangstname van de Producten achterwege te laten, tenzij door de Wederpartij een Schriftelijk voorbehoud bij de in ontvangstname is gemaakt. In geval van ten tijde van de levering voor de Wederpartij redelijkerwijs niet-zichtbare gebreken, dient de Wederpartij daarvan binnen vijf dagen nadat zij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, mondeling en vervolgens per e-mail bevestigd, mededeling te doen aan De Stuc Buren en/of Calis&Gauna.

 2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, vervalt het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met de stelling dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien van het gebrek van het Product niet binnen twee maanden na ontdekking daarvan mededeling is gedaan aan De Stuc Buren en/of Calis&Gauna.

 3. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor De Stuc Buren en/of Calis&Gauna uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.

 4. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft de verplichting van de Wederpartij tot tijdige betaling aan De Stuc Buren en/of Calis&Gauna bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

 5. De Wederpartij maakt uitsluitend aanspraak op de eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen garantie, met dien verstande dat een door De Stuc Buren en/of Calis&Gauna, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten in het kader van een consumentenkoop jegens De Stuc Buren en/of Calis&Gauna kunnen doen gelden (conformiteit).

 6. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt de eventueel toepasselijke garantie (waaronder een aanspraak op basis van non-conformiteit mede begrepen) in elk geval indien een gebrek van het (op)geleverde het gevolg is van een na de (op)levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan De Stuc Buren en/of Calis&Gauna of zijn toeleverancier toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging van buitenaf, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege De Stuc Buren en/of Calis&Gauna, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen, waaronder begrepen reparaties die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van De Stuc Buren en/of Calis&Gauna zijn uitgevoerd.

 7. De Stuc Buren en/of Calis&Gauna zijn niet aansprakelijk voor verkeerd opbouw werkzaamheden van derden en of de consument zelf. De Stuc Buren en/of Calis&Gauna zal altijd adviseren indien dit mogelijk is bij zichtbare gebreken of tekortkomingen in de constructie. Indien het om gebreken gaat die niet vanaf de buitenkant zichtbaar is, kan De Stuc Buren en/of Calis&Gauna niet aansprakelijk worden gehouden. Hiervoor dient u bij het desbetreffende bouwbedrijf u aansprakelijkheid te verhalen. Kosten die hieruit voortvloeien zijn niet verhaalbaar bij De Stuc Buren en/of Calis&Gauna. 

ARTIKEL 11. | OVERMACHT

 1. De Stuc Buren en/of Calis&Gauna is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop De Stuc Buren en/of Calis&Gauna geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen extreme weersomstandigheden, ziekte van de feitelijke opdrachtnemer(s), transportmoeilijkheden, rampen, epidemieën, pandemieën, oorlog en oorlogsdreiging, defecten aan machines of installaties, onderbrekingen, uitsluitingen, oproer, molest en stakingen.

 2. Indien en voorzover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 3. Indien De Stuc Buren en/of Calis&Gauna bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is De Stuc Buren en/of Calis&Gauna gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.

 4. Schade ontstaan als gevolg van overmacht, komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. De Stuc Buren en/of Calis&Gauna is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst De Stuc Buren en/of Calis&Gauna ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door De Stuc Buren en/of Calis&Gauna in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

 2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is De Stuc Buren en/of Calis&Gauna gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.

 3. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door De Stuc Buren en/of Calis&Gauna uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.

 4. De Wederpartij is verplicht de schade die Calis Interieurbouw ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.

  5. Indien De Stuc Buren en/of Calis&Gauna de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle   vorderingen  op de Wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 13. | BTW EN BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders door De Stuc Buren en/of Calis&Gauna is vermeld, zijn alle door De Stuc Buren en/of Calis&Gauna vermelde en door de Wederpartij verschuldigde bedragen exclusief btw, met dien verstande dat een aanbod gericht aan Consumenten deze bedragen (mede) inclusief btw vermeldt.

 2. Behoudens voor zover ter zake reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is De Stuc Buren en/of Calis&Gauna gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of gefaseerde betaling van de Wederpartij te vorderen, met dien verstande dat De Stuc Buren en/of Calis&Gauna een Consument in het kader van een consumentenkoop niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs.

 3. De Stuc Buren en/of Calis&Gauna is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Wederpartij alle op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens De Stuc Buren en/of Calis&Gauna is nagekomen.

 4. Betalingen dienen te geschieden op de daar toe door  De Stuc Buren en/of Calis&Gauna aangewezen wijze en uiterlijk op het door De Stuc Buren en/of Calis&Gauna aangezegde moment dan wel binnen de door hem vermelde termijn. In geval van overboeking hanteert De Stuc Buren en/of Calis&Gauna een standaardbetalingstermijn van zeven dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken, zoals in geval van een aanbetaling.

 5. De Stuc Buren en/of Calis&Gauna is gerechtigd om de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.

 6. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Van af de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de Wederpartij handelt in hoedanigheid van Consument.

 8. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van De Stuc Buren en/of Calis&Gauna, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 9 en 10, is De Stuc Buren en/of Calis&Gauna na de (op)levering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het (op)geleverde.

 2. De Wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door haar opgedragen Werkzaamheden, onjuistheden in de door Wederpartij verlangde werkwijzen of constructies dan wel verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan De Stuc Buren en/of Calis&Gauna kan worden toegerekend.

 3. De Stuc Buren en/of Calis&Gauna is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. De Stuc Buren en/of Calis&Gauna is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 5, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van De Stuc Buren en/of Calis&Gauna in de nakoming van de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • -  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;

  • -  de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De Stuc Buren en/of Calis&Gauna aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan De Stuc Buren en/of Calis&Gauna toegerekend kunnen worden;

  • -  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

 4. Mocht De Stuc Buren en/of Calis&Gauna ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft De Stuc Buren en/of Calis&Gauna te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient De Stuc Buren en/of Calis&Gauna hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van De Stuc Buren en/of Calis&Gauna ter zake vervalt.

 5. De aansprakelijkheid van De Stuc Buren en/of Calis&Gauna is beperkt tot ten hoogste herstel van de Werkzaamheden, dan wel herstel of vervanging van de leverantie waarop de aansprakelijkheid van De Stuc Buren en/of Calis&Gauna betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van De Stuc Buren en/of Calis&Gauna nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door De Stuc Buren en/of Calis&Gauna afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van De Stuc Buren en/of Calis&Gauna dat krachtens die verzekering toepassing vindt.

 6. In geval van een consument en koop strekkende beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan in gevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 7. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens De Stuc Buren en/of Calis&Gauna bedraagt 12 maanden na ontstaan van die vordering, met dien verstande dat elk recht op schadevergoeding als verwerkt wordt aangemerkt indien 18 maanden zijn verstreken sinds beëindiging van de Overeenkomst en de Wederpartij de betreffende vordering niet binnen de bedoelde termijn Schriftelijk bij De Stuc Buren en/of Calis&Gauna heeft ingediend. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende rechtsvorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.

 8. De Wederpartij vrijwaart De Stuc Buren en/of Calis&Gauna van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan aan De Stuc Buren en/of Calis&Gauna toerekenbaar is. Indien De Stuc Buren en/of Calis&Gauna uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden De Stuc Buren en/of Calis&Gauna zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is De Stuc Buren en/of Calis&Gauna, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van De Stuc Buren en/of Calis&Gauna en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

 

 

ARTIKEL 15. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door De Stuc Buren en/of Calis&Gauna geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Wederpartij alle (betalings)verplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

 2. Het is de Wederpartij, onverminderd het bepaalde in lid5, verboden de Producten waarop het eigendoms voorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht De Stuc Buren en/of Calis&Gauna hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

 4. De Wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan De Stuc Buren en/of Calis&Gauna of de door De Stuc Buren en/of Calis&Gauna aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De Stuc Buren en/of Calis&Gauna is bij verzuim van de Wederpartij gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Wederpartij.

 5. Indien De Stuc Buren en/of Calis&Gauna geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud omdat de Producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de Wederpartij gehouden de nieuwgevormde zaken aan De Stuc Buren en/of Calis&Gauna te verpanden.

 6. Als de Wederpartij, nadat de Producten door De Stuc Buren en/of Calis&Gauna aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

 3. Voorzover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van De Stuc Buren en/of Calis&Gauna aangewezen om van geschillen kennis te nemen.

bottom of page